AA אודות

אלכוהוליסטים אנונימיים® היא התחברות של גברים ונשים, החולקים זה עם זה את ניסיונם, את כוחם ואת תקוותם, כדי שיוכלו לפתור את בעייתם המשותפת ולעזור לאחרים להחלים מאלכוהוליזם 

.הדרישה היחידה לחברות באלכוהוליסטים אנונימיים – היא הרצון להפסיק לשתות 

אין באלכוהוליסטים אנונימיים תשלומים או דמי חבר – אנו נושאים את עצמנו בעזרת תרומותינו

אלכוהוליסטים אנונימיים אינו מעורב בפוליטיקה, דת או חברה, אינו קשור בשום ארגון או מוסד, אינו מעוניין לקחת חלק בוויכוח כלשהו ואינו תומך או מתנגד לשום עיניין. מטרתנו העיקרית היא להישאר פיכחים ולעזור לאלכוהוליסטים אחרים להשיג את פכחותם

:את זאת אנו עושים באמצעות עשיית תוכנית 12 הצעדים

1

הודינו שאנו חסרי אונים מול האלכוהול, שאבדה לנו השליטה על חיינו }{

2

הגענו לאמונה שכח גדול מאיתנו יכול להחזיר את שפיות דעתנו }{

3

החלטנו למסור את רצוננו ואת חיינו להשגחת אלוהים כפי שאנו מבינים אותו }{

4

עשינו חשבון נפש מוסרי, נוקב וחסר פחד }{

5

התוודנו בפני אלוהים, עצמנו ואדם נוסף על טבעם המדוייק של פגמנו }{

6

היינו נכונים לחלוטין שאלוהים ישחרר אותנו מפגמים אלה באופיינו }{

7

בקשנו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו }{

8

עשינו רשימת כל האנשים שבהם פגענו והיינו נכונים לכפר על כל מעשינו בפניהם }{

9

כיפרנו על מעשינו במישרין בפני כל מי שהדבר ניתן פרט למיקרים שמעשה זה יפגע בהם

או באחרים }{

10

המשכנו בחשבון הנפש וכאשר שגינו, הודנו בכך מיד }{

11

חפשנו בדרך של תפילה והרהורים לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו,

כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאתנו ומבקשים את הכח לבצע זאת }{

12

כשעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו לשאת בשורה זו לאלכוהוליסטים

וליישם עקרונות אלה בכל תחומי חיינו }{

 

 

:  שתים עשרה מסורות של אלכוהוליסטים אנונימיים

     

 .AA טובתנו משותפת קודמת , החלמה אישית תלויה באחדות <

למטרת הקבוצה יש רק סמכות אחת – רוח אלוהים אוהב כפי שהוא מתבטא במצפון הקבוצה. מנהיגינו אינם אלא משרתים <

.שזכו לאמון, אין הם מושלים    

.הדרישה היחידה לחברות באלכוהוליסטים אנונימיים – היא הרצון להפסיק לשתות <

.כולו AA כל קבוצה צריכה להיות עצמאית פרט לעניינים המשפיעים על קבוצות אחרות או על <

.לכל קבוצה יש רק מטרה עיקרית אחת – לשאת את הבשורה לאלכוהוליסט שעודנו סובל<

לעולם לא תתמוך, תממן או תשאיל את שמה למוסדות מקורבים או ליוזמה חיצונית כדי שבעיות של ממון, רכוש ויוקרה<

.A.A  לא יסיחו את דעתנו ממטרתנו העיקרית של   

.על קבוצת לשאת את עצמה לחלוטין ולדחות תרומות מבחוץ<

על אלכוהוליסטים אנונימיים להישאר בלתי מקצועי אבל מרכזי השירות שלנו יכולים להעסיק עובדים מיוחדים

  ל >בתור שכזה א.א. לעולם לא יאורגן, אבל אנחנו יכולים ליצור מרכזי שירות וועדות האחראים ישירות על אלו שהם    משרתים אותם    

.לאלכוהוליסטים אנונימיים אין דעה על עניינים חיצוניים לכן אין לערב את השם A.A במחלוקות ציבוריות כלשהן<

.מדיניות יחסי הציבור שלנו מבוססת על משיכה ולא על פרסומת. יש לשמור על אנונימיות אישית בדפוס ברדיו וסרטים<

.אנונימיות היא הבסיס הרוחני לכל מסורותינו, להזכירנו לעולם שהעקרונות קודמים לאישיות<